Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: środa, 15-07-2020

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

19.04.2013
 
Gmina Skąpe realizuje w terminie 1.12.2012 – 30.06.2013 r. projekt pt; „Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III w Gminie Skąpe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejazenie różnic w jakościusług edukacyjnych

Cele projektu

Cel główny
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów kl. I-III wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Skąpe w wyniku wsparcia indywidualnego rozwoju w okresie realizacji projektu

Cele szczegółowe
1. Objęcie wsparciem uczniów, u których zdiagnozowano deficyty w zakresie umiejętności szkolnych i/lub wady postawy i/lub problemy logopedyczne  poprzez organizację zajęć niwelujących stwierdzone trudności
2. Objęcie wsparciem uczniów, u których zdiagnozowano uzdolnienia w zakresie umiejętności szkolnych poprzez organizację zajęć rozwijających zdiagnozowane umiejętności
3. Poprawa warunków bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem poprzez ich wyposazenie w materiały dydaktyczne w okresie realizacji projektu

Beneficjenci projektu
 
Projekt skierowany jest do uczniów kl. I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Skąpe, tj.
- szkoły w Niekarzynie: 34 uczniów, 20 dziewczynek, 14 chłopców
- szkoły w Ołoboku: 27 uczniów, 14 dziewczynek, 13 chłopców
- szkoły w Międzylesiu: 24 uczniów, 12 dziewczynek, 12 chłopców
Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie oraz rodzaj planowanych zajęć został dokonany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę przez zespoły nauczycieli powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół. Celeme prac zespołów była analiza możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów w obszarze edukacji i wychowania.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano:
1. Organizację w trzech szkołach 150 godz. zajęć dodatkowych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
2. Organizację w dwóch szkołach 60 godz. dodatkowych zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3. Organizację w trzech szkołach150 godz. zajęć dodatkowych logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
4. Organizację w trzech szkołach 150 godz. dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
5. Organizację w trzech szkołach 120 godz. zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
6. Organizację w jedenj szkole 30 godz. zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie
7. Organizację w jednej szkole 30 godz. dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie.
8. Doposażenie wszystkich szkół biorących udział w projekcie w materiały i pomoce dydaktyczne
 
Załączniki
26.08.2010
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem realizuje w terminie 1.04.2010 – 31.12.2010 r. projekt pt; „Lepiej żyć – dzięki sobie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Cele projektu

Cel główny
Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz rozwijanie i upowszechnianie aktywnych form integracji społecznej wśród bezrobotnych osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem

Cele szczegółowe
1. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
2. Podniesienie motywacji do aktywności zawodowej,
3. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań OPS w Skąpem

Beneficjenci projektu
 

Grupę docelową projektu stanowią osoby będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, należące do grupy osób bezrobotnych, zamieszkałe na terenie gminy Skąpe.

Działania w ramach projektu

Podejmowane w ramach projektu działania w zakresie aktywnej integracji, adresowane do osób wymagających wsparcia, polegają w szczególności na:
a) zastosowaniu instrumentów aktywizacji społecznej, których celem jest zwiększenie umiejętności psychospołecznych, tj.:
- zwiększenie motywacji do działania, w tym na rynku pracy,
- zaufanie we własne siły,
- lepsza organizacja życia codziennego, w szczególności sprawowania dobrej opieki nad dzieckiem
- samodzielność.
b) zwiększeniu świadomości o swoich prawach obowiązkach,
c) zastosowaniu instrumentu zawodowego:
d) wsparciu doradcy zawodowego, polegającym na zdiagnozowaniu rynku pracy pod kątem dostosowania kwalifikacji zawodowych uczestnika projektu do potrzeb rynku pracy
e) zastosowaniu instrumentu aktywizacji edukacyjnej, mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. osób dzięki czemu staną się one bardziej atrakcyjne na rynku pracy
f) zastosowaniu instrumentu zdrowotnego (badania lekarskie), umożliwiające podjęcie szkolenia zawodowego,
g) wzmocnieniu potencjału tutejszej instytucji w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji
Działania projektu nie dyskryminują osób pod względem płci.

Rekrutacja do projektu

Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w drodze przeprowadzonej rekrutacji.

Rekrutację uczestników prowadzi Zespół Projektowy w terminie 15.04.2010 – 28.05.2010.
Z uczestnikami zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe, które potwierdzą sytuację rodzinną, zawodową i społeczną ww. osób.
 
Załączniki
00.00.0000
W dniu 23.04.2009r. o godz. 10.00 podczas sesji Rady Gminy Skąpe odbędzie się podsumowanie realizacji projektu „Gmina Skąpe – inicjatorem projektów”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane rezultaty projektu oraz wręczone certyfikaty zaświadczające o ukończeniu kursu.
Serdecznie zapraszamy uczestników projektu.
czytaj dalej »
10.09.2011
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze rozpoczyna realizacje projektu pn. „Gmina Skąpe inicjatorem projektów”. W ramach podejmowanych działań przeprowadzony zostanie cykl szkoleń, który adresowany jest do sołtysów i przedstawicieli Rad Sołeckich - animatorów życia społecznego z terenu Gminy Skąpe.
czytaj dalej »


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 743 207 gości
Na stronie znajduje się
10 gości